برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنیدADS


مقاله آسايش حرکتي نابينايان در محيط هاي شهري
 

1 . مقاله آسايش حرکتي نابينايان در محيط هاي شهري – رزبلاگ
‎مقاله آسايش حرکتي نابينايان در محيط هاي شهري 1 . مقاله شهر و نابینا با رویکرد
مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان مقاله شهر و نابینا با رویکرد…,مقاله آسايش …
 

2 . مقاله شهر و نابینا با رویکرد مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان
‎ Rating: 3 – 1 voteمقاله شهر و نابینا با رویکرد مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان, در سومین همایش …
که طراحاان شهری و معماری می توانند با تغییر در دیدگاه های خودودرک نیازهای معلولین …
 

3 . مقاله آسايش حرکتي نابينايان در محيط هاي شهري – پیپر
‎10 مارس 2017 … مقاله آسايش حرکتي نابينايان در محيط هاي شهري دارای 18 صفحه می باشد و دارای
تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد …[PDF]
 

4 . اصل مقاله (1370 K) – نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی
‎يافته های اين مطالعه دردو فصلِ مبانی نظری و مبانی طراحی مسيريابی ساختاردهی و ….
ادراکِ فضا و مسیریابی افراد در محیط شهری مرتبط دانسته …. مؤلفه ها و یا تسهیلِ
مسیریابی دسته ی معلولین، شاملِ نابینایان …. خاصی از افراد هستند )مثالً کودکان،
سالمندان، معلوالنِ حرکتی، ….. شایسته است در انتها این مطلب نیز اضافه شود، که با
توجه.[PDF]
 

5 . ﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﺟﺎﻧ – SID
‎ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷﻬﺮﺷﯿﺮوان. ﺑﺼﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ
… ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان اﻗﺪام ﻣﻮﺛﺮي. اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﻧﺪ …. ﻧﻘﺶ. ﻣﻬﻤﯽ. در. ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده. دارﻧﺪ. روﺑﺮو. ﻫﺴﺘﻨﺪ . -2. ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺣﺴﯽ. (. دﯾﺪاري و ﺷﻨﯿﺪاري. ) -.
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن … ﭘﯿﺎده ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از آن اﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﻨﯽ و ﻋﺪم آﺳﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ …
 

6 . بررسی و شناخت مبانی طراحی مراکز نابینایان از نقطه نظر آسایش …
‎بررسی و شناخت مبانی طراحی مراکز نابینایان از نقطه نظر آسایش حرکتی نابینا …
در واقع، نامناسب بودن محيط شهري، نابينايان را در استفاده از خيابان‌ها و فضاهاي عمومي
…[PDF]
 

7 . تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده …
‎انگاره های مؤثر بر مناسب سازی پارک های شهری جهت استفاده نابينايان می باشد. … *
مقاله حاضر مستخرج از مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه دباغی خامنه تحت
عنوان »طراحی باغ نابینایان« به … گويد؛ زيستن، امنيت، آسايش و تعداد بيشماري از
نيازهاي ديگر. بشري … »مناسب سازی محيط شهری برای نابينايان و کم بينايان«
توسط.
 

8 . در باره نابینایان About Blind – مناسب سازی محیط های شهری با تاکید …
‎مناسب سازی محیط های شهری با تاکید بر امکان بهره وری پیاده … آنچه در این مقاله ضمن
تاکید بر اهمیت و لزوم بازنگری روش ها و کیفیت های معیارشده … و افراد با توانمندی
های محدود حسی و حرکتی در بهره مندی پیاده از محیط های مناسب شهری است. … بهره وری از
فضاهای شهری بصورت پیاده است که حالت مناسب آن تضمین کننده آسایش، تندرستی،
…[PDF]
 

9 . ﺷﻬﺮي ﻫﺎي ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮ
‎13 ژوئن 2015 … ١. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺳﺎزي. ﻣﺒﻠﻤﺎن. ﻫﺎي. ﺷﻬﺮي. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ. ﺑﺎ. ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮﻻ. ن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان. (. ﻣﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. : ﺧﯿﺎﺑﺎن ….
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻤﻼً. از. اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﻣﺤﺮوم. ﺷﺪ. ه اﺳﺖ، ﻋﻠﺖ را ﻧﻪ در. ” ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮدن. ﺷﻬ. ﺮ”. ﮐﻪ در ….
ﻣﺤﯿﻂ. ﺷﻬﺮي. ” در ﺳﺎل. 1385. را ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﻣﺜﺒﺖ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد . ﺳﺆ … ﻣﻘﺎﻟﻪ. ب. )
ﺗﺠﻬﯿﺰات اﯾﻤﻨﯽ و آﺳﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮي. ﺑﺎ. زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻫﺎ. ﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ. : •. اﺳﺘﺮاﺣﺖ. ﮔﺎه و ﭘﻨﺎه.[DOC]
 

10 . 14 . 20 . 20120419201437-8066-278.docx
‎در اين مقاله، تلاش شده مشكلات و موانع ساختمان و تجهيزات كتابخانه هاي عمومي و …
دانشگاهي، استانداردهاي بين‌المللي، معلولان جسمي حركتي، مسئولان كتابخانه‌ها،

 

11 . همایش ملی مناسب سازی محیط شهری – Symposia.ir
‎اطلاع رسانی و فراخوان مقالات همایشها ، کنفرانسها و کنگره های ملی و بین المللی
ایرانهمایش ملی مناسب … مناسب سازی محیط های شهری با تاکید بر امکان بهره وری پیاده
… طراحی فضاهای عمومی، خصوصی برای معلولین جسمی – حرکتی، مناسب سازی وضع
موجود و تدوین وضع مطلوب …. توجه به نیازهای نابینایان در طراحی و مناسب سازی محیط
شهری.
 

12 . کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های …
‎10 – تاثیر شاخصه های محیطی بر ارتقای سلامت در فضاهای درمانی … 28 – بررسی هویت
یابی در معماری و منظر شهری با تاکید بر نشانه های شهری …. 96 – امکان سنجی پوشش
سخت و متحرک برای سازه های قابل گسترش قیچی مانند با استفاده از فرم فلسهای ماهی
….. 359 – مقاله طراحی مسکن بر اساس شاخص هاي آسایش حرارتی مطالعه موردي شهر سمنان[PDF]
 

13 . دریافت کامل مجله: PDF، ۳٫۷۶ MB – دفتر فرهنگ معلولین
‎نگاهی به مدخل های نابینایی و نابینایان در دانشنامه معلولین . ….. معرفی 54 مورد. از
معلوالن جسمی حرکتی شدید و نابینایان دارای خودروی. مقــاله …. رفاه و آسایش خود و
همنوعان خود به کار می بندند. اما …. محیط شهری برای نابینایان، نوید سعید رضوایی،
تهران،.[PDF]
 

14 . شناسایی نحوه و میزان تأثیر عناصر پیاده روهای شهری بر ابعاد و مؤلفه های
‎1 نویسنده مسئول مقاله، mehran_gs@yahoo.com. چکیده: … و همچنین نمود فعالیت های
فیزیکی آنها در شهرها هستیم، پیاده روهای شهری می باشد که عضو جدایی ناپذیر خیابان
ها. بوده و تعامل انسان … از عوامل دیگر نیز در محیط پیاده رو می توانند بر سالمت عابران
تأثیر بگذارند. … حرکت پـیـاده طبیعی ترین، قدیمی ترین و ضـروری تـریـن شکل.
 

15 . مناسب سازی فضای شهری برای معلولین – مشاوره توانبخشی
‎20 آوريل 2012 … البته بسیاری از طرح ها، مناسب سازی محیط های شهری موجود در برنامه ی خود دارند، که …
باردار، سالمندان و اطفال نیز مفید واقع می شوند و آسایش همگان را فراهم می کنند. … با
رفع نیازهای افراد ناتوان در حرکت یا با توانایی حرکتی محدود، نابینایان، نیمه
بینایان و …. (برگرفته از مقاله خانم بهار مدنی کارشناس شهرسازی 1385).[PDF]
 

16 . – ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﻨﺠﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑ
‎10 نوامبر 2016 … ﺗﻮاﻧﺴﻨﺠﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي در ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﻲ. -. ﺣﺮﻛﺘﻲ … ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: ﻣﻌﻠﻮﻻن،
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﻣﻌﻠﻮﻻن و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺷـﻬﺮ ﻗـﻢ. اﺳـﺖ …. ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻳﺶ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻛﻨﻨـﺪه ﺣـﺲ ﺑﻮﻳـﺎﻳﻲ …
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ. ﮔﺮدد. اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺷﺎﻣﻞ. ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ، ﻧﺎﺷـﻨﻮاﻳﻲ(در ﭼـﺎرﭼﻮب. ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺣﺴﻲ.[PDF]
 

17 . ضرورت یکپارچه سازي مدیریت معابر شهري جهت بهینه نمودن … – ictte.ir
‎ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي روﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻞ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و اﺳﺘ. ﺎﻧﺪارد
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ … اﺣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ راﺳﺘﮕﺮد ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ … واژه. ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي. :
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي ،ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ،آﺳﺎﯾﺶ و اﯾﻤﻨﯽ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي …. ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ، ﺟﺎﻧﺒﺎزان و
ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن …. 7. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان. ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ. ﻓﻀﺎي
ﺣﺮﮐﺖ.
 

18 . پروژه 4 طراحی صنعتی – ارائه راه حلی برای هدایت و حفظ ایمنی نابینایان …
‎5 روز پیش … ارائه راه حلی برای هدایت و حفظ ایمنی نابینایان در محیط های عمومی و … … مقاله آسايش
حرکتي نابينايان در محيط هاي شهري – رزبلاگ[PDF]
 

19 . فصلنامه ایران شهرساز – اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
‎مقاله شکل گیری شهرهای ایران با تاثیر از هویت انسانی. -. اسالمی …. آیا هر گشایشی
در مسیر معابر و بلوک های شهری را می توان میدان نامید؟ ▫. آیا ….. های عمومی حرکت کنند و
از تسهیالت محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقالل فردی الزم بهره …..
خود مانع خطرناکی است که از امنیت تردد نابینایان و سایر معلولین می کاهد . .4. پل های
…[PDF]
 

20 . نشریه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان … – دانش نما
مقاله ها و مطالب مندرج با امضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي، ○. الزاماً بيانگر مواضع و
ديدگاه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان و ماهنامه … آزاده شاهين گفتوگو با مشاور شهرداری

 

21 . ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻦ – ﺣﺮ
‎ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ارﺗﻘﺎي اﻳﻤﻦ. ﺳﺎزي ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮي. ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻻن و اﻓﺮاد ﻛﻢ ﺗﻮان ﺟﺴﻤﻲ. -. ﺣﺮﻛﺘﻲ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. اﺣﺪ. ي. 1، … ﻣﺤﻴﻂ. ﻫﺎي. ﺷﻬﺮي. ﺳﭙﺮي ﻣﻲ. ﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ
اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش ﻃﻴﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از …. ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﻛﺮد . ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن و ﻧﺎﺷﻨﻮاﻳﺎن، ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺣﺴﻲ
ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻣﻌﻠﻮل ﺟﺴﻤﻲ. –. ﺣﺮﻛﺘﻲ. ،. ﻓﺮدي. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﭼﺎر ….. آﺳﺎﻳﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوه. ﻫﺎي ﺑﻬﺮه.
ﺑﺮدار را در …
 

22 . به پايگاه وب انجمن باور خوش آمديد – شيوه هاي نوين طراحي كتابخانه ها با …
‎در این مقاله سعی شده ضمن ارائه تعریف کلی از معلولیت و انواع آن، به ارائه … افراد در
ابعاد مختلف زندگی و فعالیت شهری پرداخته و راهکارهای عملی برای نیل به آسایش و
آرامش … کلید واژه ها: جهان سوم، مبلمان شهری، کتابخانه، معلولین جسمی- حرکتی،
معلولیت، … در حالیکه نیازهای افراد معلول در محیط شهری آنقدر متنوع است که باید آن را
هم ردیف …[PDF]
 

23 . امکان سنجی و اجرای طرح خیابان کامل در ایران برای دستیابی به توسعه …
‎در اين مقاله ضمن معرفی مفهوم “خيابان کامل”، با مطالعه موردی محله شهرک قدس، امکان
سنجی اجرای طرح … تحليل داده های کيفی، با روش سنجش و تحليل استراتژيک محيطی
انجام شده است. … خیابان های شهری را متناسب با تسهیل حرکت خودرو ها، و نه …. افزایش
آسایش و آرامش ساکنین شهر، کاهش بی عدالتی های موجود ….. استفاده معلولین و
نابینایان.[PDF]
 

24 . آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و ﺟﺎﻧﺒﺎزان
‎اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ازﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر ﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﭼﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ را ﺑﺎﯾﺪ دارا ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﻬﯿﻪ. و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ … ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي، اﻣﺮوزه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ …. آﮔﺎه ﺳﺎزي، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزي و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ
و. ﻓﺮاﮔﯿﺮ. – 3 …. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ (ﺟﺴﻤﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ، ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ، ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن،.
 

25 . شهر و نابینا با رویکرد مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان
‎شهر و نابینا با رویکرد مطلوبیت محیط شهری برای نابینایان … موارد از میزان محدودیت
کاسته می شود لذا مقاله حاضر با هدف بررسی موانع فیزیکی موجود برای نابینایان و …[PDF]
 

26 . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﻬﺮﻱ
‎ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ … اﻣﺎ
ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻮان اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮ از ﻧﺎ اﻣﻨﻲ. و اﺿﻄﺮاب و ﺧﻄﺮ … ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن وارد آورد و ﺗﺮدد اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﻲ ﭼﺮﺧﺪار را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑـﺮو ﺳـﺎزد … اﻳﺠﺎد ﭘﻴﺎده رو ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ در ورودي ﻣﺘﺮوﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ﮔﻴﺮد .( ….. ﺗﻨﻬﺎ آﺳﺎﻳﺶ و رﻓﺎه اﻳﻦ اﻗﺸﺎر از ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ
ﺑﺰرﮔﻲ.
 

27 . ادراک نابینایان از معماری و ضوابط و الگوهای طراحی برای آنان | Bagh-e …
‎61 -72/ ادراك ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن از ﻣﻌﻤﺎري و ﺿﻮاﺑﻂ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎن /1389 ﺑﻬﺎر / ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ /
ﺷﻤﺎره … آﺳﺎﻳﺶ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻲﺷﻤﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺸﺮي ، اﻣﻨﻴﺖ ، ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن زﻳﺴﺖ living through
building and …. ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪهاي ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻴﻨﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﻲ و
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﻪ … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ او ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻨﺎﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎري ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ اﺑـﺰار ﻻزم آن …
 

28 . عابر – شهر – عابر پیاده
‎وجود تسهیلات با کیفیت برای نابینایان و ناتوانان جسمی … من تاکنون به کمتر
مقاله ای در این زمینه برخورده ام که محیط پیاده پذیر را بروش …. این شاخص ها می تواند
تسهیل کننده یا باز دارنده رفتار عابرین پیاده در محیط های پیاده پذیر باشند. ….
حرکت پیاده ، افزایش کاربری های متنوع و سر زندگی شهری برای ساکنین، مالکان
کسب و کار …
 

29 . یوهان سباستیان باخ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎در زمانی بیش از ۲۰۰ سال، خاندان باخ توانست دوازده نوازنده و آهنگساز شایسته و توانا را
تربیت … وی در اوردروف – شهری در حوالی محل زندگی پدر و مادر باخ – ارگ‌نواز بود.
 

30 . معلولين – Hamshahri Newspaper
‎4 مارس 2003 … با توجه به پيچيده بودن بسياري از مشكلات مربوط به دسترسي و وجود موانع براي
حركت نابينا در محيط شهري بايد بر سريع الاجرا بودن راه حل هاي …

 

31 . مشکلی به نام «میدان اختیاریه» – .: Darioush Shahbazi :.
‎حرکت پیاده باعث زندگی بخشیدن به کالبد شهر می شود، ولی در شرایط امروزه … آن
اصول شهر سازی رعایت شده باشد و شهروندان بتوانند در محیطی امن و پاکیزه زندگی …
قسمتی از مراکز بسیاری از شهرهای اروپایی به محله های پیاده اختصاص یافته …
شهرداری منطقه 7 نخستین پیاده‌رو استاندارد نابینایان را در راستای اجرای طرح …
مقالات و عناوین.[PDF]
 

32 . ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺳﺎزی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
‎اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣﯽ. ﮐﻮﺷﺪ در ﻋﯿﻦ. اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺮﺑﻪ. ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و … ﻫﺎی ﺷﻤﺎره.
3. )6 اﻟﯽ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی در ﻣﻘﯿﺎس ﺣﺮﮐﺖ ﭘﯿﺎده ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻘﯿﺎس ….. ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ،
. ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای آﺳﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ، از ﭘﯿﭽ. ﯿﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺎن ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ
ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ …. ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ.
 

33 . اینترنت اشیا – مجله دیجیتالی سایبر پژوهی
‎23 سپتامبر 2016 … در مقاله حاضر به مصادیقی از اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند اشاره … و شیوه های جدید
ارتباط بین افراد و اشیا و بین خود اشیا امکان‌پذیر می‌شود. … در این عصر، «پردازش
ابری» و «اینترنت اشیا» جدیدترین تکنولوژی‌هایی هستند که محیط اطراف ما را … با
کنترل‌کردن این پارامترها می‌توان سطح آسایش مردم در این محیط‌ها را …[PDF]
 

34 . 757 K – فصل نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس
‎اﯾﻦ. ﺑﺎﻓﺖ،. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ. آن. را. از. ﺑﯿﻦ. ﺑﺮده. ،. ﺑﻄﻮري. ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ. و. اﻣﻨﯿﺖ. روﺣﯽ. و. رواﻧﯽ. اﻓﺮاد
. ﺳﺎﮐﻦ. در … در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. در ﭘﺎرك ﻫﺎي … ﭘﺎرك ﻫﺎي
ﺷﻬﺮي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي اﻣﺮوزي و ﻋﺪم. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ …. ﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮﮐﺘﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺟ.
 

35 . همایش های آذر ماه : اطلاع رسانی همایش ها ، سمینارها ، کنفرانس ها
‎همایش های نفت ، گاز و پتروشیمی · همایش های کشاورزی … همایش های جغرافیا و زمین
شناسی · همایش های بازاریابی و تبلیغات · همایش های … همایش های محیط زیست · همایش
های …[PDF]
 

36 . در جهت ارتقا کیفیت محیط شهری ونقل پایدارسازی حمل ی تاریخی ها …
‎مقاله نیز. باهدف. اصلی ضرورت پايدارسازی حمل. ونقل در بافت. ها. ی. تاريخی. در جهت …
های کیفی. دودويی طراحی شهری. و نیز مطالعه تطبیقی. –. تحلیلی. صورت گرفته، ….
ونقل پايدار شهری درواقع حرکت روان وسايل نقلیه، مردم و کاالهاست که مستلزم. آسايش
مردم و پايداری محیط با مطلوب. يتر …… ی گوناگون )نابینايان(، طراحی نشده بود.
 

37 . اطلاعات معماری.مطالب و مقاله های گوناگون – تحلیل فضای شهری
‎مطالب و مقاله های گوناگون – تحلیل فضای شهری – نقشه کشی معماری.مقاوم سازی. …
بدلیل این پیوستگی فضایی، محیطی مطلوب براي حرکت پیاده عرضه میکند. براي
مثال … در حالی که پیچهاي خیابان براي نابینایان نشانه و راهنما هستند، براي معلولین
حرکتی مانع محسوب …. فضا حضور یابد و به تنهایی و با احساس آسایش در آن پرسه
بزند.[PDF]
 

38 . راهور
‎ادراک هویت فضایی، تعلق به یک محیط و درک کیفیت های فضاهای شهری، اغلب. تنها از
طریق … آیا ایجاد روســازی مناســب همراه با تنوع و زیبایی جهت حرکت مناسب عابران
پیاده …. و آســایش، و جذابیت )پاکزاد،1384 (؛ که در جدول 1 به تفصیل مشــکالت عدم
رعایت … در این مقاله قصد بر آن است که مبنای کار بر اساس ایمنی عابران پیاده از
طریق.
 

39 . رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر محمدرضا بمانیان
‎7, تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان (
دریافت مقاله) … 10, ارزیابی چالش های توسعه شهری پایدار و راهبردهای کاربردی (
دریافت مقاله) …. تحت عنوان هندسه شهری و یک متغیر در آسایش محیطی (تحلیل موردی
خانه های سنتی … جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری (
دریافت مقاله) …
 

40 . مجتمع آموزشی نابینایان مهر زاهدان – نگاهی بر عوامل اجتماعی موثر بر …
‎در دهه های اخیر هم زمان با صنعتی شدن و رشد شهرنشینی، مفهوم کیفیت زندگی به عنوان
یکی از ضروریات مطالعات شهری و همچنین یکی از شاخص های توسعه در حوزه های … می

 

41 . سال پنجم/ شماره نوزدهم – کلینیک تخصصی بتن CSH
23 آوريل 2015 … ‌مثل کساني هستيم که در يک سراشيبي تند، داريم به طرف باال حرکت …. ميدهند. مهندس
عليرضائي براي اين شــماره دو مطلب تهيه کرده اند. مقاله اول …. در محيط هــاي پيمانکاري
آمريــکا، وقتي که بعد از …… شهري و بين شهري براي کمک به نابينايان، ساخت …… مي
برد، دولت مسلمان موظف به تامين آسايش و رفاه اوست، اگر هم يک …
 

42 . مطالعات طراحی مرکز آموزش و توانبخشی نابینایان و کم بینایان 420 …
‎25 مارس 2013 … مطالعات معماری مرکز آموزش نابینایان,رساله مرکز آموزش نابینایان,پایان نامه … مقاله
معماری … بنابراین معلولین و نابینایان به کمک تدابیر و آموزش های توان بخشی نه ….
عوامل محیطی که به علت فقدان بهداشت به وجود می آید. …. رسانم که منظور طراحی مرکزی
برای نابینایان جسمی – حرکتی می باشد …. ۴-۵-۳- منطقه آسایش ۲۲۰[PDF]
 

43 . ورزش وﺟﺎﻧﺒﺎزان و ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ در ﺷﻬﺮ – daneshir.ir
‎ﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن و ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن اﯾﺮان ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺟﺴﻤﯽ و. ﺣﺮﮐﺘﯽ و
ﺑﻨﻮﻋﯽ … ن ﮔﺮوه ﺑﯿﺸﻤﺎري ﻣﻌﻠﻮل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻄﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي اﺣﺴﺎس ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻌﺪ از …
ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ … اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ از اﺑﺘﺪاي ورود اﻓﺮاد
ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﺮاي … ﺣﻔﺮات و درزﻫﺎ در ﭘﯿﺎده رو ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻌﻼوه. در.
 

44 . سایت انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران – تئوری طراحی فراگیر …
‎20 جولای 2015 … گرایش های جدید شهرسازی بر بهینه سازی شهر و مکان های عمومی برای استفاده و
دسترسی تمام اقشار جامعه اعم از افراد سالم و افراد با مشکلات و معلولیت های جسمی –
حرکتی تاکید … زمانی که فضا برای آسایش و حضور ایمن و فعال عابر پیاده در شهر
فراهم … نابینایان، برای کسی که در جهت یابی در محیط های پیچیده دچار مشکل …
 

45 . اهمیت پیاده روی و نقش محدوده های پیاده در سلسله مراتب فضاهای شهری …
‎22 مه 2012 … شاید حرکت پیاده جزو معدود فعلیتهای انسانی باشد که علی رغتم … می شود اما این
حقیقت که پیاده روی برترین شکل ایجاد تعامل انسان با محیط شهری است مورد پذیرش
همگان است: … تاریخچة توجه به محدوده های پیاده شهری به دوران بازسازی پس از جنگ ….
روشن است که ادای درست و همه جانبة‌ مطلب در چهارچوب محدود یک «مقاله» …
 

46 . شهریور 1395 (10) – تحقیق و مقاله برای دانش آموزان
‎یک از راه های رسیدن به توسعه پایدار داشتن رفاه و آسایش در زندگی جامعه می‌باشد که ….
به طور کلی بازدهی فضاهای سبز شهری در سه گروه بازدهی اکولوژیک و محیط … ارتباط
با فضای سبز موجب نشاط و موجد انگیزه برای حرکت به سوی تعالی و تکامل است. …. ها
و روشنگر دیدگان از نابینایی است و سبب قدرت بدنی از سستی و تنبلی می شود و …[PDF]
 

47 . مفاهیم و واژه های کلیدی زیباسازی شهری
‎محیط بصري شهرها نیز از طریق نظام پیچید ه اي از نشانه ها، ویژگی هاي. اجتماع ی، …
و حرکت به سمت زیبایی و کاهش آلودگی بصری حرکت نموده به منظر. شهری، کاهش زوائد
….. ب- تجهیزات ایمنی و اسایش ج-تجهیزات زیباسازی فضای شهری. تعیین جهت و …..
نوك عصای نابینایان را در جهت تشخیص امتداد مسیر تحریک می کند. مهمترین کانال …[PDF]
 

48 . عابر پیاده در ساماندهی حمل ونقل شهری – معاونت حمل و نقل
‎ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﻬﺮي و ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ ﻧﺤـﻮه اﺣـﺪاث. ﮔﺬرﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ
…. ﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻟﺬا. ﻫﺮ ﻳﻚ داراي …[PDF]
 

49 . اصل مقاله (960 K) – معماری و شهرسازی پایدار
‎تواند بستری را فراهم آورد که افراد پیاده در شهر دارای آسایش بیشتر. ی باشند و به …
مركزي. شهرها،. مورد. بحث. و. بررسي. قرار گرفت. اپليارد. در. كتاب. » خيابان. هاي.
قابل … انساني. و. محيط. زيست،. انتقادات. زيادي. از. سوي. صاحب. نظران. مسائل. شهري.
در. مورد ….. قرار گیرند که حرکت عابرین پیاده دچار مشکل نگردد. … برای افراد نابینا.
می.
 

50 . کتب – کانون معماران و شهرسازان جوان آذربایجان شرقی
‎11 دسامبر 2016 … اورنگ، مجموعه مقالات درباره مبانی نظری هنر/ حسن بلخاری قهی/ سوره مهر … ایستایی/
بهروز محبی مقدم-سحر نجارزاده/ حرکت نو … آسایش در پناه باد/ محمود رازجویان/ دانشگاه

 NS