برای مشاهده مطلب اینجا را کلیک کنیدADS


از ش ام بلا شھي د آوردند
 

1 . لیست کشورها – تبیان
‎ت. ج. چ. د. ر. ز. ژ. س. ش. ع. غ. ف. ق. ك. گ. ل. م. ن. و. ه. ي. الف; بالای صفحه. آذربایجان.
 

2 . Azerbaijan. آفریقای جنوبی. South Africa. آفریقای مرکزی. Central African
 

3 . فهرست‌های شهرهای جهان – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
‎پرش به: ناوبری، جستجو. در این صفحه فهرستی از شهرهای جهان به تفکیک کشور آمده
است. … محتویات. ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی …
 

4 . ش – کلمه – جس جو
‎توضیحات صفحه: نتایج جستجو در لغتنامه فارسی دهخدا برای ش ،صفحه 1. … در
فارسی بر حسب لهجه های گوناگون و قواعد ابدال به ت ، ج ، چ ، خ ، ر، ژ،س ، غ ، ک ، گ، ل
….. و شنیده ام که مردم بحرین به آن سبت بسین غیر معجمه و تا می گفتند و اصل آن در …
کسکر و میسان دو ولایت قسمت خاوری بطائح بشمار می آمدند. ….. زین دایره بلا و ز
پرگارش .[PDF]
 

5 . لیست کامل در فرمت پی دی اف
ھدی. د. شايگان شام اس. شايگان. شام اس. شبانی عبدالح. شرف زاده ﷲ. شريعتی محمد ……
شھي. احم. رفي. دانش. صن. مخف. ازج. قلھک. رفي. عض. حمي. داش. مزد. منفج. ش به. وح. اولي
. فدائ …… رابطه با فشار. می. آوردند، د. اع می. کرد. پس. صيل به تھران. ر شد. رفيق س.
سال ل …… ادف. رثا رد زقس یک. ی. قطانم زا. دلوتم (بلا. رد هطسوتم. دراو ،ميک. ملاعا اب .د.[PDF]
 

6 . دﻓﺘﺮ دوم ﻣﺜﻨﻮی
‎ﯾﺎر ﺑَﺪ، ﺑﻼ آﺷﻔﺘﻦ اﺳﺖ. ﭼﻮن ﻛﮫ او آﻣﺪ، ﻃﺮﯾﻘﻢ ….. ﻋﻜﺲ ﺳﺘﺎرﯾﺶ، ﺷﺎم ﭼﺸﻢ دوز. 9.57. زآن ﺳﺒﺐ ﻓﺮﻣﻮد ……
اھﻞ زﻧﺪان در ﺷﻜﺎﯾﺖ آﻣﺪﻧﺪ. 17.2. ﻛﮫ ﺳﻼم ﻣﺎ ﺑﮫ …… ﺗﯿﺮ را ﻣﺸﻜﻦ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺗﯿﺮ ﺷﮭﯽ ﺳﺖ. ﺗﯿﺮ ﭘﺮﺗﺎﺑﯽ، ز ﺷﺼﺖ …[PDF]
 

7 . دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺜﻨﻮی
‎ﺧﻠﻖ در. ُﻇﻠﻤﺎتِ. وَھﻤَﻨﺪ و ﮔﻤﺎن. 1.25. ﺷﺮط، ﺗﻌﻈﯿﻢ اﺳﺖ، ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻮرِ ﺧَﻮش. ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺑﯽ دﯾﺪﮔﺎن را ﺳُﺮﻣﮫ ﻛﺶ
… وﻗﺖ ﺷﺎم اﯾﺸﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﺠﺪ آﻣﺪﻧﺪ …… آن ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﻛﮫ ھﺮ ﺳﻮ ﺻﺪ ﺑﻼ ؟ …… ز آن ﺷﮭﯽ ﺟﻮ، ﻛﺎن ﺑﻮد در دﺳﺖِ او.[PDF]
 

8 . دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ ﻣﺜﻨﻮی
‎ھﻢ ﺑﮫ ﺳﻌﯽ ﺗﻮ ز ارواح آﻣﺪﻧﺪ …… ﺷﮭﯽ. ور ﺑﮫ ﻇﺮﻓﺶ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻮ ﮔﻤﺮھﯽ. 19.11. ﻟﻔﻆ را ﻣﺎﻧﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺟﺴﻢ دان.
ﻣﻌﻨﯿﺶ در اﻧﺪرون، ﻣﺎﻧﻨﺪِ ﺟﺎن. 19.12 …. ﻧﮫ ز ﺷﺎم و ﻧﮫ ﻋﺮاق و ﺑﺎردﯾﻦ. 22.15 ….. آن ﯾﻜﯽ اﻧﺪر ﺑﻼ اﯾﻮب وار.[PDF]
 

9 . اسرار العشق تفسیر سوره یوسف و تفسیر آیات مصاحبه خضر و موسی …
ﺷﮭﯽ. راز. آن. ﺳﻠﻄﺎن. ﺑﺎﯾﻦ. اﺧﻮان. ﻣﮕﻮ. ﮔﺮﭼﮫ. اﯾﻨﺎن. ﺟﻤﻠﮫ. اﺧﻮان. ﺗﻮاﻧﺪ. ﮔﺮﭼﮫ. اﯾﻨﺎن. ﺟﻤﻠﮫ. اﺧﻮان. ﺗﻮاﻧﺪ …..
ﺷﺎم. آﻣﺪ. آﻧﺮوز. و. ﭼﻮن. در. ﭼﮫ. ﺑﻨﮕﺮ. ﺪﯾ. ﯾ. ﺎﻓﺖ. ﯾ. ﻮﺳﻒ. را. ﯿﻣ. ﺎن. ﻛﺎروان. آﻣﺪﻧﺪ. اﺧﻮان. ﺑﮫ. ﻧﺰد. ﻗﺎﻓﻠﮫ. ﯿﻣ
…. ﭼﻮن ﻣﮕﺴﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮔﺮد ﻋﺴﻞ. ﻛﺲ. ز. ﯾﻛﻮ. ﺶ. طﺎﻗﺖ. رﻓﺘﻦ. ﻧﺪاﺷﺖ. ﺳﺮو. ﺑﺎﻻ. ﺶﯾ. ﭼﻮن. ﯿﻣ. ﺒﻮد. ی. ﺑﻼ.[PDF]
 

10 . اﻓﻐﺎن ھﺎ در اﯾران – Human Rights Watch
ﺑﺎن ﺣﻘوق ﺑﺷر ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯾن اﻟﻣﻟﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﯾش از ﭼﮭل ﮐﺷور ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﮫ و دﻓﺎﺗر آن در آﻣﺳﺗردام،.
ﺑﯾروت، ﺑرﻟﯾن، …… ش ﻣﯽ. دھد ﮐﮫ از ﺳﺎل. ٢٠٠٢. ﺑﮫ ﺣدود. ٨٨۶،٠٠٠. ﭘﻧﺎھﻧده. اﻓﻐﺎن ﮐﻣﮏ ﮐرده اﺳت از اﯾران

 

11 . دفتر اول مثنوی
‎حكايت عاشق شدن پادشاه بر كنيزك و بيمار شدن كنيزك و تدبير در صحت او. In olden
time there … دردﻣﻧد و ﺧﺳﺗﮫ ام درﻣﺎﻧم اوﺳت ….. اﺻل آن درد و ﺑﻼ را ﺑﺎز ﯾﺎﻓت. ﮔﻔت ﮐوى او …… و آن
ﻣرﯾدان در ﺷﻧﺎﻋت آﻣدﻧد. ﮐﺎﯾن ﭼﮫ ﺑد …… ﺣﯾﻟﮫ ﮐرد اﻧﺳﺎن و ﺣﯾﻟﮫ ش دام ﺑود …… ﻻﯾق ﭼون او ﺷﮭﯽ اﯾن اﺳت
راﺳت.[PDF]
 

12 . ٢
ﺑﺎﺷ ﺪ. (. اول ﭘﻄ ﺮس. :٢. )٥. و ﯾ ﺎ ﻣﻜ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﻛ ﮫ ﺧ ﻮد ﺧ ﺪا. ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ. روﺣ ﺶ در آن ﺳ ﻜﻮﻧﺖ ﻣ ﯽ. ﻧﻤﺎﯾ ﺪ …..
ﻃﻤﻊ وﻋﺸق ورز. ﯾ. ﺪن ﺑﮫ ﭘﻮل و ﻣﺎد. ﯾ. ﺎت. ﯾﻓﻘط. ﮑ. ﯽ. از ر. ﺸﮫﯾ. یھﺎ. اﻋﻤﺎل ﺷﺮ. ﯾ. ﺮاﻧﮫ و ﺑﺪ. ﯽﻣ. ﺑﺎﺷﺪ . ﯽﺗﻠﺨ
…… ﺪه و ﮐﻠﻤ ﺎت او را ﺑ ﮫ آﻧﮭ ﺎ آﺷ ﮑﺎر. ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . ﯾآﻧﮭﺎ ا. ﻦ ﮐﻼم را ﭘﺬ. ﺮﻓﺘﮫﯾ. ﯾ، ا. ﻤﺎن آوردﻧﺪ. و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮ
…… ﭼﮕﻮﻧﮫ ﮔﻨﺎھﮑﺎرِ. ﺗﻮﺑﮫ. ﺑﺎﮐﺎر. ﺗﻮﺑﺪﯾ. ﮫ. ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن. دھﺪ، در ﺻﻮرﺗ. ﮐﮫﯽ. ﻗ ﺒﻼً. ﯽﻧﻤ. ﺧﻮا. ﺳ ﺖ. ﺗﻮﺑﮫ ﮐﻨﺪ؟[PDF]
 

13 . دفتر ششم مثنوی
20 نوامبر 2010 … ھم ﺑﮫ ﺳﻌﯽ ﺗو ز ارواح آﻣدﻧد. ﺳوى دامِ ﺣرفِ ….. ﻧﺎمِ ﻣﯾرى و، وزﯾرى و، ﺷﮭﯽ. ﻧﯾﺳت اﻻ درد و، ﻣرگ …… ﻧﮫ ز
ﺷﺎم و ﻧﮫ ﻋراق و ﺑﺎردﯾن. 22.15 ….. ﻓﺎش ﮐرد، اﺳﭘُرد ﺗن را در ﺑﻼ. ﮐﺎى ﻣﺣﻣد، اى …[PDF]
 

14 . دﯾﻮان ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰی http://www.moridemolana.com/new_page_11.htm …
26 مه 2011 … در دﯾﺪه ھﺎی ﻏﯿﺐ ﺑﯿﻦ، ھﺮ دم ز ﺗﻮ ﺗﻤﺜﺎل ھﺎ. اﻓﻼک از ﺗﻮ ﺳﺮﻧﮕﻮن، ….. ﮐﺎی ھﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺎرد در
ﺑﻼ. ھﯿﻦ از ﺗﺮﺷﺢ زﯾﻦ ….. آﯾﺪ ﻣﺮا ﺷﺎم و ﺳﺤﺮ از ﺑﺎﻧﮓ …… ھﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﻮ ﻣﯿﺪان ﺷ. زان ﻃﻠﻌﺖ ….. از آن ﺳﻮﯾﯽ
ﮐﻪ آوردﻧﺪ ﺟﺎن را. از آن ﺳﻮﯾﯽ …… زھﯽ ﺷﮫﯽ ﮐﻪ ﺷﮫﺎن ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ﺷﻄﺮﻧﺠﺖ. ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ …[PDF]
 

15 . اسرار العشق – Sufism.ir
‎ﺷﮭﯽ. راز. آن. ﺳﻠﻄﺎن. ﺑﺎﯾﻦ. اﺧﻮان. ﻣﮕﻮ. ﮔﺮﭼﮫ. اﯾﻨﺎن. ﺟﻤﻠﮫ. اﺧﻮان. ﺗﻮاﻧﺪ. ﮔﺮﭼﮫ. اﯾﻨﺎن. ﺟﻤﻠﮫ. اﺧﻮان. ﺗﻮاﻧﺪ …..
ﺷﺎم. آﻣﺪ. آﻧﺮوز. و. ﭼﻮن. در. ﭼﮫ. ﺑﻨﮕﺮ. ﺪﯾ. ﯾ. ﺎﻓﺖ. ﯾ. ﻮﺳﻒ. را. ﯿﻣ. ﺎن. ﻛﺎروان. آﻣﺪﻧﺪ. اﺧﻮان. ﺑﮫ. ﻧﺰد. ﻗﺎﻓﻠﮫ. ﯿﻣ
…. ﭼﻮن ﻣﮕﺴﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﮔﺮد ﻋﺴﻞ. ﻛﺲ. ز. ﯾﻛﻮ. ﺶ. طﺎﻗﺖ. رﻓﺘﻦ. ﻧﺪاﺷﺖ. ﺳﺮو. ﺑﺎﻻ. ﺶﯾ. ﭼﻮن. ﯿﻣ. ﺒﻮد. ی. ﺑﻼ.[PDF]
 

16 . ﺻﻮرﺗﮕﺮ ﻧﻘﺎﺷﻢ – ketab farsi
‎درﻓﺶ ﺳﺮخ را در ﺑﺎدﻳﻪ ﺷﺎم ﺑﺮاﻓﺮازﻳﺪ ….. ﻏﻮﮐﻲ در ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎري ﺳﺮود ﺧﻮاﻧﺪ. ﭘﻨﮕﻮﺋﻨﻲ در ﻣﯿﺎن ﺑﺮف ھﺎي
ﮐﻠﯿﻤﺎﻧﺠﺎرو ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪ . ﺷﺎه ﺷﮫﯿ. ﺪان را ….. آرزوى داراب را ﺑﺮ ﻣﯽ آوردﻧﺪ …. اﮔﺮ از ﺑﻼ ﺑﺘﺮﺳﯽ ﻗﺪم ﻣﺠﺎز
ﺑﺎﺷﺪ !”.[PDF]
 

17 . ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻻﻣﺎل
‎در آن ﻗﺤﻂ ﺳﺎل ھﻤﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﺎم ﺳﻔﺮ ﻛﺮدى و ﺷﺘﺮان ﺧﻮﻳﺶ را ﻃـﻌﺎم ﺑﺎر ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻜّﻪ آوردى و ھﺮ. ﺻﺒﺢ و ھﺮ
….. ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ آﻣﺪﻧﺪ و در ﻣﯿﺎن ھﻮا ﻣﻰ رﻳﺨﺘﻨﺪ و اﻳﻨﮫﺎ ھﻤﻪ ﻋـﻼﻣـﺎت وﻻدت آن ﺣـﻀـﺮت. ﺑﻮد و اﺑﻠﯿﺲ …… دار ﻓﻨﺎ
را وداع ﻛـﺮد ﺑـﻼ ﺑـﺮ. رﺳـﻮل ﺧـﺪا …. از ﺟـﺎﺑـﺮ رواﻳـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ھـﻤـﺎن روزى ﻛـﻪ ﺟـﻌـﻔـﺮ در ﻣـُﻮﺗـَﻪ ﺷـﮫـﯿـ.[PDF]
 

18 . ﺳﺮی اول_ ﮔﻠﭽﯿﻦ ده ﻣﻨﺎﺟﺎت_ ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮرارﺿﯽ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺘﻦ | ﺣ |
‎ﺣﺮم اھﻞ ﺑﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﺮب و ﺑﻼ وای وای. زﯾﻨﺐ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﮫﻤﺎن در … ھﺎ در ﻧﺎﻟﻪ. اى ﺟﺎﻧﺴﻮز ﺑﺎﺷﯿﺪ. |. ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ.
|. روﺿﻪ. |. ﺣﺎج ﻣﻨﺼﻮر ارﺿﯽ. |. ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻣﺘﻦ ﺷﻌﺮ روﺿﻪ. درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ …. ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﺮد آﻣﺪﻧﺪ و ھﯿﺰﻣﯽ
آﻣﺎ. ده ﺷﺪ. در ﮐﻪ ﮐﻼ …. ﺑﺮ ﻟﺒﺶ ﺻﺒﺢ و ﺷﺎم ﯾﺎ زﯾﻨﺐ. ﮐﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﻪ، …… ﻋﮑﺲ ﯾﺎرھﺎی ﺷﮫﯿ. ﺪش ﺗﻮی ﭼﺸﻢ …[PDF]
 

19 . « ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ » – انقلاب اسلامی در هجرت
ﺶ در ﻣﻌﺎﻧﯽ. ﮐﻪ آﯾﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ و اﻧﺪرﯾﺎﻓﺖ او. ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ. (=. ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮآن. ) ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
….. ﺎت ﮐﺮده اﻧﺪ . ﻫﯿﭽﯿﮏ از. آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎم دوﻟﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از. اﯾﺮاﻧﯿﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر رواﺑﻂ. دارﻧﺪ
…… در آﻣﺪﻧﺪ و در. ﺧﺪﻣﺖ. اﺳﺘﺒﺪاد ﺷﺪﻧﺪ . ﻦﯾا. اﻓﺮاد ﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ از. ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﮭﻀﺖ ﻣﻠ. ﯽ. ﺮانﯾا … ﺸﮫﯿ.
ﮐﺮدن ﻧ. ﺎزﻣﻨﺪﯿ. اﺑﺰار و وﺳﺎ. ﻞﯾ. ﺧﻮد از. ﺟﻤﻠﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟ. ﯽ. اﺳﺖ، ﺧﻂ. ﯽاﻣﺎﻣ. ھﺎ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﺗﺪارک ا.[PDF]
 

20 . اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮐﺎﻓﮫ ﺗﮏ رﻣﺎن ﺎ ﮑﺘﯾ رﻣﺎن @ donyayroman
در زدن ﻧﺪارم. ﮐﺎﻟﻔﮫ. ﻧﮕﺎه ازش ﮔﺮﻓﺘﻢ ھﻤ. ﺸﮫﯿ. ھﻤ. ﯿ. ﻨﻄﻮر. ﺑﻮد و ا. ﻦﯾ. ﺑﺮا. ی. ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﺼﺎب. ﺧﺮد
ﮐﻨ …. ﮐﮫ. ﺣﻀﻮرﺷﺎن را در ﮐﻨﺎر ﻣ. ﺰﯿ. اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم . ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮد. ی. ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧ. ﺮهﯿ. ﺷﺪم و. ﮔﻔﺘﻢ. : ﻓﺮﻣﺎ. ﯾ. ﺶ؟

 

21 . Historical Site of Mirhadi Hoseini http://m-hosseini.ir …
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ در ﻃﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ. ھﺎى اﻳﻦ ﺳﺘﻮن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎ وﻗﺎﻳﻌﻰ ﺑﺮاى ﻳﻚ روز روﺑﻪ. رو ﻣﻰ. ﺷ. ﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎًدر. ﻛﺘﺎب.
ھﺎى ﻣﺘﻔﺎوت …. ات. ھـﺎ. ﻛﺸﯿﺪه ﺷﺪ . روز ﺟﻤﻌﻪ. ٢۴. ﺗﯿـﺮ. ١٢٨٩. در آﻏـﺎز ﺷـﺐ ﺣﯿـﺪر ﻋﻤـﻮ اوﻏﻠـﻰ و رﺟـﺐ
ﺳـﺮاﻳﻰ و دو ﻧﻔـﺮ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ ﺳـﺮ و ﺻـﻮرت …… ﺳﻮى ﺗﮫﺮان آﻣﺪﻧﺪ و در ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻪ ھﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ….. ﮔﺮداب
ﺑﻼ را ﺑﻪ …… ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ دول ﻓﺮﻧﮕﻰ از ﻣﮫﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯿﺮزا ﻋﻠﯿﺨﺎن در ﻣﻼزﻣﺖ وى ﺑﺎ. « ﺷـﺎه ﺷـﮫﯿ. ﺪ. ».[PDF]
 

22 . مجموعۀ غزلیات
ﻟﺒﺮﮐﺎند. ﺗﯿﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺎل ﺑﺎزاﺳﺖ. 62. -. اوج ﭘﺮواز. ای ﺑﺸﺮ وﻗﺖ اوج ﭘﺮوازاﺳﺖ. -63. ﺑﯿﮭﻮش. ﺳﯿﻨﻪ ھﺎ ﮔﻮر
ﺳﺮد و … ﭼﻮرﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ ام آﻓﺘﺎب ﻏﻤﺮﻧﮓ اﺳﺖ. 72 …. ﺘﺎبﺷ. ﭘﺎی ﻓﮑﺮ آن ﻗﺪر ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺖ. 125. -. ﺎﻓﮥ آھﻮﻧ.
ﺗﺎﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﻼﺣﺖ را ﮔﺮﻓﺖ. 126 …… ﻣرا ﺑﺟرم ﺣﻼل و ﺣرام آوردﻧد …… ﻗﺎﻟﻮ ﺑﻼ. داد ﮔر ﻧﯾﺳت ﺗﺎ ﮐﻧم ﻓرﯾﺎد.
ﻣﯽ زﻧم داد ھرﭼﮫ ﺑﺎداﺑﺎد. ﻣﯽ زﻧم ﺧوﯾش ﺑر درو. دﯾوار. ﺗﺎ زرﻧﺞ …… ﺧواھﯽ ﺷﮭﯽ ﺑﺑﺧﺷﺎ ﺧواھﯽ ﻣرا ﮔدا ﮐن.[PDF]
 

23 . ﻖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻇﮭﻮر اﻟﺤ – H-Net
‎ﻣﻌﺎرﺿ ﯿﻦ و ﺑﻌ ﻀﯽ از آﺛ ﺎر آن دوره ﺣ ﺴﺐ اﻗﺘ ﻀﺎی ﻣﻘ ﺎم ﺷ ﺪ وﻟ ﯽ. از آﻧﺠﺎﺋﯿﻜ ﮫ ﺑ ﺴﻂ ﻣﻘ ﺎل و ﺗﻔ …… ﻛﮫ
آﻧﺤﻀﺮت را در ورود ﺑﮫ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺒﯿﺘﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮود آوردﻧﺪ و ﺳﺮﺑﺎزان ﻓﻮج ﻧﺎﺻﺮی. ﻛﮫ از. اھﺎﻟﯽ ﺧﻤﺴﮫ و ﻓﻮج ……
ﻛﺮب و ﺑﻼ ﺷﺪ و اول ﻛﺴﯽ اﺳﺖ از ﯾﺎران دﻟﯿﺮ. ﻛﮫ در ﻗﺘﻠﮕﺎه ﻣﮭﯿﺐ و …… ذو اﻟﺠﻼل ﺑﻮد ﺗﺎ ﺷﮭﯿ. ﺪ ﮔﺮدﯾﺪ . ﻧﺒﯿﻞ
زرﻧﺪی …[PDF]
 

24 . Mihan-Namehe Orod Bozorg c – واکاوی فلسفه ارد بزرگ
ﻣﺴﻌﻮد. در. ﮭﺎیﺳﺎﻟ. ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ. زﻧﺪﮔﯽ. ﺧﻮد. ﺑﮫ. ﻮَ ﺷَ. ﻧﺪ. دﯾﺪن ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی اُ رُد و ﭘﯿﺮو ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ،. از …..
آﻣﺪﻧﺪ . ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم دو ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐ. ﮫ ﺑﺎ آوردن ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن و ﺑﺎﯾﺴﺘﮫ ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺳﺮزﻣﯿﻨﮭﺎ در
…… اﻧﺴﺎن اﻣ. ﺮوزه ﮔﺮﺑﮫ اﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﻨﮕﺎل و دﻧﺪان ﻧﺪارد، ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ ھﻤﮕﺎن ﻣﯿﭙﻨﺪارﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ. ﮔﺮﺑﮫ ی ﻣﻮﻣﻦ و
…… ﺸﮭﯽ. /. ﺟﮭﺎن ﮔﺸﺖ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ او را رھﯽ. )1(. ﺑﺎ. واژه ی. ” ﻓﺮه. ” ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در اوﺳﺘﺎ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻨﻮﯾﻢ و در …[PDF]
 

25 . اﯾﻞ ﻗﺎراﭘﺎﭘﺎق – بینش نو
‎و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﺮﻛﻲ، ﺷﺎم و ﺟﺒﻞ را. ) در …… ھﺠﺮي ﻗﻤﺮي، اﻳﻞ ﻗﺎراﭘﺎﭘﺎق ﻳﺎ اﻳﻞ ﺑﺰﭼﻠﻮ ﺑﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ آﻣﺪﻧﺪ
و در ﺳﺎل …… ﻛﺮد ﻛﻪ ﻧﯿﺮوھﺎي ﻗﺮاﭘﺎﭘﺎق و ﻣﺎﻣﺶ در ﺟﻠﻮ ﺷﯿﺦ ﺧﻮاھﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎد و آﻧﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﺑﻼ ﮔﺮدان ﺧﻮد
…… اﺳﺖ . ﺣﺮﻛﺖ ﭘﺎي اﺳﺒﮫﺎي ﭼﻨﺪي ﻛ. ﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﮫﺎر ﻧﻌﻞ اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺷﺪرﻗﻲ ﻣﻲ. ﮔﻮﻳﻨﺪ . ٦. ﺷِﻪ دان ﺷﮫﻲ.[PDF]
 

26 . ﺷﺒﻬﺎت ﻣﺤﺮم
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد، اﻣّﺎ ﻃﻮﻟﻰ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ آوردﻧﺪ ﻓﻼن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و ﻓﻼﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﺷﯿﺮازه …
در ﺷﺎم و ﺣﺠﺎز و ﻋﺮاق و ﯾﻤﻦ از ﺷﺮ او اﯾﻤﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ …… ھﺮ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺰم ﻣﻘﺮب ﺗﺮ اﺳﺖ ﺟﺎم ﺑﻼ ﺑﯿﺸﺘﺮش ﻣﯽ
دھﻨﺪ …… اﺷﮏ. » ،زﺑﺎن دل اﺳﺖ. و ﮔﺮﯾﻪ،ﻓﺮﯾﺎد ﻋﺼﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ . رﺳﺎﻟﺖ اﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺪارى از. « ﺧﻮن ﺷﮫﯿ. ﺪ.
».
 

27 . مجنونهـ‍ فتـحـ المبیـنـ﴾ – @majnoun_fatholmobin’s Instagram Profile …
‎شَه‍ـیـد اِبراه‍یـم هادی؛ “اگر کار برای خداست جار زدن برای چی؟؟؟..” شهیـد حسن باقری؛ “تا
خالص نشوی خدا تو را بر نمی‌گزیند!!..”[PDF]
 

28 . ھﺎى ﻣطﮭر ﮐرﺑﻼ و ﺣرم ﺳﻟﻣﺎن ھﺎدى آل طﻌﻣﮫ :د. ﺗﺎﻟﯾف ﺣﺳﯾن ﺻﺎﺑر
ﺷﺎم و ﺣﺟﺎز ﻗرار داﺷﺗﮫ در داد و ﺳﺗد اھﻣﯾﺗﻲ ﺑﺳزا ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت . طﺑ ….. ﺳرزﻣﯾن ﮐرب و ﺑﻼ، رﻧﺞ و ﮔرﻓﺗﺎري. اﻣﺎم .
…… آﻣدﻧد و از. او ﺧواﺳﺗﻧد ﺑراي ﺑﯾﻌت ﻧزد واﻟﻲ ﺣﺿور ﯾﺎﺑد. )اﻣﺎم. ﻋﻟﯾﮫ اﻟﺳﻼم. (. در ﭘﺎﺳﺦ آﻧﺎن ﻓرﻣود ……
آﺳﻣﺎن ﺑدر ﻣﺿﺟﻊ اﻣﺎم ﺷﮭﯾدان را در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ اﺳت. ﺷﮭﯾ ﭼﮫ،;. د ﺧﻔﺗﮫ در آن ﻣﺿﺟﻊ ﻓراﺗر از ھﻣﮫ اﯾن. ﺟﻟوه.[PDF]
 

29 . شرح حال ايادي عزيز امرالله جناب ويليام سيرز
ﺶ ﺣﻀﺮت. ﺑﮭﺎءاﷲ،. ﻣﺤﺒﻮب ﺑﯽ ھﻤﺘﺎ. ﯽﯾ. ﻛﮫ ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﮫ، ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺮش ﻗ. ﯿ. ﺎم ﻧﻤﻮد. ﺑ. ﮫ. ﻋﻼوه، ا ….. ﺑﻼ.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﺴﺎﺑﻘ. ﮫ ی. ﻣﺸﺎرﻛﺖ در. یاﺟﺮا. ﯾﻧﻤﺎ. ﺸﻨﺎﻣﮫ ھﺎ. ی. ﺑﺮﻧﺪه، ﺷﺮوع ﻣ. ﯽ. ﻮدـﺷ. و از. نآ. ﺟﺎ ﻛﮫ ﻧﻤﺎ. ﺶﯾ
…… ﺸﮫﯿ. ی. ﯽﻣﻮﻓﻘ. ھﻢ. ﺑﻮد، ھﻨﮕﺎﻣ. ﯽ. ﯾﻛﮫ ا. ﺴﺘﮕﺎه راد. ﯾﯽﻮﯾ. WPEN. ﯾ، ﺗﺒﺪ. ﻞ ﺑﮫ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺗﻠﻮ. ﯽﻮﻧﯾﺰﯾ ….. ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻮرھﺎ. ی. ﯿھﻮﺷ. ﺎراﻧﮫ، در ﺻﺪد. ﯾاﻓﺰا. ﺶ. ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮارداد ﺑﺮﻣ. ﯽ. آﻣﺪﻧﺪ؛. ا ﻣّﺎ. ﭼﻨﯿﺑ. ﻧﻤﯿﻞ. ﯽﻦ. ﻛﺮد.[PDF]
 

30 . ﺣﺞ در آﺋﯾﻧﮫ ﺷﻌر ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺣﻣد ﺷﺟﺎﻋﻲ : ﻧوﯾﺳﻧده ھﻔت ﺳﺑب اﻧﺗﺧ – منابع اسلامی
ﻗﺻﯾده ﻧﺎﺻر ﺧﺳرو. (. ﺣﺎﺟﯾﺎن آﻣدﻧد. (. 347. ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧذ. 347. ﻓﮭرﺳت اﻋﻼم. و ﻣﺻطﻟﺣﺎت. 347. ﭘﯾﺷﮕﻔﺗﺎر
. ﮔﻟﮕﺷت ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ …… اﺳت و ﻋﯾد دھر. ***. ﺑر درﮔﮭﯽ ﮐﮫ ﮐﻌﺑﮫ ﮐﻌﺑﮫ اﺳت و ﻣﺷﻌرش. (8). ﺷش ﺣﺞ ﺗﻣﺎم ﺑر.

 

31 . 2 ” راھﻧﻣﺎى ﻋﻣل ﯾﮏ رھﺑر ﺳﯾﺎﺳﯽ ” – توانا
1 اگست 1988 … مﯾﮕذارﯾﻣدونﯾﻣى. و ﺷﻌﺎرھﺎ. ﯾﯽ. رو ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐرات اﻻن در ا. ﯾ. ﻧﺗرﻧت. داره ﭘﺧش ﻣ. ﺷﮫﯾ. و از. نﯾﺑ. اوﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧظر
…… در آﻣدﻧد و در واﻗﻊ اﺟﺎزه ﻧدادﻧد ﺣرف ﺑزﻧد و ﺑﻌد ھم ﺑﻌد ھم ﺳﺎﻟن را ﺗرک ﮐرده اﻧد و رﻓﺗﮫ اﻧد . ﻣﺟﻣوﻋﮫ ……
ﺷﺎم ﻏر. ﺑﺎنﯾ. ﻣطرح ﺷده اﺳت ﻧ. نﯾﺑﮫ اﺎزﯾ. اﺳت ﮐﮫ در ﺳﻣت ﺟﻧﺑش، ﻣﺎ رﺷد ﺟﻐراﻓ. ﯾﯽﺎﯾ. و رﺷد در …… اﮔر ﻧﮫ
ﺑﻼ. نﯾﺎﻧﻣﯾﺗدانﯾﻣى. ﺳرﻣﺎن ﻣ. دﯾآﯽ . در ﺳﻣت ﺟﻧﺑش؛. دﯾﺑﺎ. ،ﯽﻔﯾرﺷد ﮐ. رﺷد ﺟﻐراﻓ. ﯾﯽﺎﯾ.[PDF]
 

32 . ﻓﺘﺢ ی ﺑﺮا ﯽ ﺟﮭﺎﻧ 32 را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﯽ ﭘﺎدﺷﺎھ اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎ – حزب کمونیست ایران م …
ارﺗ ﺶ ﺳ ﻠﻄﻨﺘ. ﯽ. ﻧﭙ ﺎل. (. آر ان آ. ) ﮐ ﮫ. ﺑﺼ ﻮرت. ﻣﺘﻌﺼ ﺒﺎﻧﮫ ا. ی. وﻓﺎدارﺑ ﮫ ﺷ ﺎه ﺑ ﻮده. و. ﺣﺎﺿ ﺮ. ﻧﺪﮐﮫ. در
راه ﺣﻔ ﻆ ﺳ ﻠﻄﻨﺘﺶ … ﺑ ﮫ ﻧ ﺎم. « ﺟ ﺎده. ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن. » ﭘﺎ. ی. ﯿ ﭘ. ﺎده ﺑﮫ ﮐﻮھﺴﺘﺎن. ھﺎ رﻓﺘﻨﺪ . ازﻃﺮف د. ﮕﺮ،ﯾ.
ارﺗﺶ ﺳﻠﻄﻨﺘ. ﯽ …… ﺷﮭﯿ. ﯿﻖ. ﺪ اﮐﺮم. ھﻤیﺎرﯾ. ،. ﯿ. ﯽﮑﯾﻦ اﻣﺮ. از ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮوﭘﺎﺷ. ﯽ. آن در دھﮫ ﭘﻨﺠﺎه ﺧﻮرﺷ.
یﺪﯿ. ﺷﺪ، وﻟ. ﯽ. ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻣ …… ﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮ زﺑﺎن آوردﻧﺪ، در ﻋﻤ ﻞ رو. ی …… ﻣ عﺎ ﻓد ﮫﻧﺎﻋﺎﺠ ﺷ بﻼ ﻘﻧا زا ،ﺪ
ﻧدﺮﮑ.[PDF]
 

33 . درد خدا – pupul.ir
در ﺑ ﺪن. ﺧ ﻮد آﮔ ﺎه. ﯽﻣ. ﺷ ﻮﻧﺪ ﻗﺒ ﻞ. از آن. ﻛ ﮫ. درد. ی. ﺑ ﺎرز ﺷ ﺪه. ﺑﺎﺷ ﺪ. زودﺗﺮ درد را ﺑﮫ. ﺣﺮﻛﺖ. ﯽﻣ ….. آﺗ
ﺶ. در ﺣﻜ ﻢ. ﺳ ﻮﺧﺖ. ﺣ. ﺎتﯿ. و ھ ﺴﺘ. ﯽ. ﺑﺸﺮ اﺳﺖ . و اﻧﺴﺎن. ﺗﺤﺖ. ﻗﺪرت. و ﻓﺮﻣﺎن. ا. ﻦﯾ. آﺗﺶ. ﺷﺒﺎﻧﮫ ……
ﻮاﻧﮫﯾد. ﻣ. ﯽ. ﺳﺎزد و ﻋﺎﻃﻔﮫ. و اﻧﺪ. ﺸﮫﯾ. یا. ﻛﮫ. رﻧﺠﻮر ﺑﺎﺷﺪ. ﯽﻧﻤ. ﺗﻮاﻧ ﺪ از ﺗ ﻦ. ﻣﺮاﻗﺒ ﺖ. ﻛﻨ ﺪ و ﭼﻨ. ﻦﯿ. ﺑ ﺪﻧ. ﯽ
….. ﺑﻼ. ی. ﺧﻮد ﺧﻮاﺳﺘ. ﮥ. ﻋﺎرﻓﺎن. اﺳﺖ. ﻛﮫ. در. آﺛﺎر ﺑﺮﺧ. ﯽ. از اﻣﺎﻣﺎن. ھﻢ. ﺑﮫ. ﭼﺸﻢ. ﻣ. ﯽ. ﺧﻮرد ﻣﺜ. ﻞ. اﻣ ﺎم.
 

34 . Seyyed Mahmoud Taleghani. Books – Documents
14 دسامبر 2015 … ﺪًاﯿ ﺑﺎﷲ ﺷﮫﯽﮐﻠﻪ و ﮐﻔ ﯽھـﺎﺋ ﯽﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺤﺪود و ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎ و ھﻤﻪ ﺟـﺸﻨﮫﺎ و ﭼﺮاﻏـﺎﻧ ﯾا ﻦ ﯾ ﮐﻪ در ا ﯽﯾ … ﯽﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﯿﮐﺸﻮر ﺷ ﺑﺸﺮ در ﺧﻼل ی ﺗﻮده ھﺎ ی ﻓﻄﺮ یﺪھﺎ و آرزوھﺎ و ﮐﻮﺷﺸﮫﺎ ﯿرﻣﺰ اﻣ ﻋﻘـﻼ و …[PDF]
 

35 . زندگی نامۀ – shughnan
‎ﺧﻧﺞ و دوﻟت ﺷﮭﯽ. ﻣﯾﺑﺎﺷد. در اﯾﻧﺟﺎ ﺗذﮐر از ﺟﮭﯾدل ﺷدﯾوه ﮐدﮫ …. ش در ﺳﺎﺣل ﺟﺎﻧب ﺗﺎﺟﮑﺳﺗﺎن دﯾده ﺷدد و. از آﻧﺟﺎ
ﺑﮫ زاد ﮔﺎھش آوردﻧد و در ﺣﺿﯾرۀ آﺑﺎ. ﯾﯾ. ش دﻓن ﮐردﻧد. از او ھﯾﭻ ﻓرزﻧدى ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﺳت. …. ﺷﺎﻣ. ل ﺗﻣﺎم ﺣوزه
ھﺎى ﺑﺎ ﻟﺗﯾﮏ، ﻗﻔﻘﺎز. ، آﺳﯾﺎى ﻣرﮐزى ﺑﻼ روﺳﯾﮫ و اﮐراﯾن ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ آﻣد و. زﺑﺎن. ازﺑﮑﯽ ھم، زﺑدﺎن رﺳدﻣﯽ …[PDF]
 

36 . ﻣﮑﺎﺷﻔۀ ﯾﻮﺣﻨﺎى رﺳﻮل
‎د ﯾآ ﯽ. ھﻣﮫ و از ﺟﻣﻟﮫ آن ﮐﺳﺎﻧ. ﯽ. ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧ. زهﯾ. زدﻧد او را ﺧواھﻧد. ﯾد. د و ھﻣﮫ اﻗوام. ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﺧﺎطر او ﺳوﮔوار
. ى …. ﭘﺎس ﺷﺎھد اﻣ. ﯾ. ن ﻣن در ﺷﮭر ﺗو. ﯽﻌﻧﯾ. در ﺧﺎﻧﮫ ﺷ. ﯾ. طﺎن ﺷﮭ. ﯾ. د ﺷد ا. ﯾ. ﻣﺎﻧت را. از دﺳت ﻧداد. ى . .
14 …… د ، اﻣﺎ دو ﺑﻼ. ﯾد ى. ﮕر ھﻧوز ھﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ. دﯾ. دﯾﺎﯾﺑ . .13. آﻧﮕﺎه ﺷﺷﻣ. ﯾ. ن ﻓرﺷﺗﮫ در ﺷ. ﯾ. ﭘور ﺧود دﻣ …
ﺎد ﺑﻟﻧد. ى. ﻣﺎﻧﻧد ﻏرش ﺷ. ﯾ. ر ﺑر آورد و ھﻣ. ﯾ. ن ﮐﮫ او ﺳﺧن ﮔﻔت. رﻋدھﺎ. ى. ھﻔﺗﮕﺎﻧﮫ ﻓر. ﯾ. ﺎد ﺑر آوردﻧد . .4.[PDF]
 

37 . ﻓﮭرﺳت
ى ﺣﺿرت زﯾﻧب ﺳﻼم اﷲ ﻋﻟﯾﮭﺎ و اﻣﺎم ﺳﺟﺎد ﻋﻟﯾﮫ اﻟﺳﻼم در ﮐوﻓﮫ و ﺷﺎم ﮐﮫ رﺳواﮔر ﺣﮐوﻣت ﺟور و. ﭘﺎﯾﮫ و ﺑﻧﯾﺎن
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﺑﻌدى اﺳت …. ﻣـﺳﺋول ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آوردﻧد ﮐﮫ اﮔـر اﻣﺎﻣت و ﺧﻼﻓت را ﻧﭘذﯾرد در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺧدا ﺑﺎ او اﺣﺗﺟﺎج
ﺧـواھﻧد ك. رد، و ﻣﻌﻟوم اﺳت ﮐﮫ اﮔر …… ﻋزﯾزان ﻣﺎ را در س. رزﻣﯾن ﻣﺣﻧت و ﺑﻼ ﺧوار و ذﻟﯾل ﮐرد، ھﻣﺎﻧﺎ ﻏم و
اﻧدوه ﻣﺎ ﺗﺎ ﻗﯾﺎﻣت اداﻣﮫ دارد …… ﮐردﻧد و ﻋروة ﺑن ﺑﮐﺎر ﺗﻐﻟﺑﯽ و زﯾد ﺑن ورﻗﺎء ﺟﮭﻧﯽ او را ﺷﮭﻲ. د ﻧﻣودﻧد .( ·
٢٧٣ · ).[PDF]
 

38 . Untitled
ﮔﺬاﺷﺘﻢ و در. ﯾ. ﺨﭽﺎل. را ﺑﺎز ﮐﺮدم .. ﺻﺪا. ﺶﯾ. از ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺰد. ﯾ. ﮏ. ﺗﺮ. ی. آﻣﺪ .. -. ﺧﺎﻧﻮم دﮐﺘﺮ ھﻤ. ﺸﮫﯿ ……
ﺷﺎم ﺑ. ﻔﺘﯿ. ﯽ. ﺧﻮﻧﮫ ﻣﺎ !! -. ﺻﺪ در ﺻﺪ !! ﮐ -. ﯽ. ﯿ ﻣ. ﺸﮫ. ﺗﻮ ﺷﻮھﺮ ﮐﻨ. ﯽ. ھﻤﺶ دﻋﻮاﺗﻮن ﺑﻨﺪازم .. ﺑﻌﺪم ﺷﺎم و
ﻧﺎھﺎر …… ﺑﮫ ﺳﻤﺘﻢ آﻣﺪﻧﺪ … از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﺷﺪم و ﺑﺎ د. ﺪنﯾ. ﺑﺮز. ﻦﯾ. ﯾ. ﮏ. ﺗﺎ. ی. اﺑﺮو. ﻢﯾ. ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﻗﺪ ﮐﺸ. ﺪهﯿ ……
ﺗﺮک ﺧﻮرده ﺑﻮد … در دل زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮدم. : -. ﺗﻮام ﮐﮫ ﺧﺸﮑ ..ﯽ. ﺗﻮ ﭼﮫ ﺑﻼ. ﯾﯽ. ﺳﺮت اوﻣﺪه … ﺷﺪ. ی. ﻣﺜﻞ ﻣﺴ. ﺮﯿ.[PDF]
 

39 . ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧﺪا ( ) داﻻن ﺑﮭﺸﺖ ﻧﺎزي ﺻﻔﻮي ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه : ١٣٧٧ ﭘﺎﯾﯿﺰ http
ﮐﺮد، ﻣﺜﻞ ا. ﺳﻌﮫﻨﮑﯾ. ﻣﯽ. ﯽ. ﮐﺮد از د. ﺪﯾ. ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرھﺎ ﻧﮕﺎه. ﮐﻨﺪ و ھﻤ. ﺸﮫﯿ. ھﻢ ﻣﮭﺮ ﻋﻼﻗﮫ اش ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎد. ﻣی
…. ﺷ. ﺑﻮدﻦﯾﺮﯿ . ﻗﻞ ﻗﻞ ﺳﻤﺎور. ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮن ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل اﻣ. ھﻤﺮﯿ. ﺸﮫﯿ. ﺟﻮش ﺑﻮد و ﻋﻄﺮ ﭼﺎ. ی. ﺗﺎزه دم ﺑﺎ آن اﺳﺘﮑﺎن
ھﺎ. ی …… ﺑﻮدم ﺑﻼ ﺗﻜ. اﻒﯿﻠ. ﺴﺘﺎدهﯾ. ﺑﻮدم و دور ﺷﺪن. ﻢﯾﻣﺮ. و ﻣﺎدرش را ﻧﮕﺎه ﻣ. ﯽ. ﻛﺮدم ﻛﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ. :
ﻓﺮﻣﺎﯽﻧﻤ. ﻦﯾﯿ …. آوردﻧﺪ ﻓﺎ. اﺪهﯾ. ی. ﻧﺪاﺷﺖ . ﮕﺮﯾد. دل. و دﻣﺎغ ﻛﻼس و دﻓﺘﺮ و ﻛﺘﺎب را ﻧﺪاﺷﺘﻢ . ﻢﯾﻣﺮ. ﻣﺮﺗﺐ ﻣ.
ﮔﻔﺖﯽ.[PDF]
 

40 . اﺳت. اﯾن ﮐﺗﺎب آﯾﯾﻧﮫ اى از ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﮭﺎ در ﮐﺗﺎب ﻧﯾﻧﺎ ا – ســـازمــــانــده
ﺣرﻓﺎ ﺷﻧﯾده ام. از دور ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻣش. اﯾوان ﻧﯾﮑﻼﯾوﯾﭻ ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﮐرد و ﺧﻧدﯾد: ﺑﮫ ﻗوﻟﯽ:”آواز دھل ﺷﻧﯾدن از دور ﺧوش
… ﺑطرى ﻋراق را ﺑدراﺷﺗﮫ از ﺗﭘﮫ ﭘﺎﯾن آﻣدﻧد و دورﺗر از ﻣردم، در ﺟﺎى ﺳﺎﯾﮫ اى روى ﻣﺎﺳﮫ ھﺎى ﻧرم ﻧﺷﺳﺗﻧد. …..

 

41 . Untitled
ﻦﯾ. طﻮره اﻣ. ﯿ. ﺪوارم. ﻧﺴﻠﺘﻮن ﭘﺎﺑﺮ ﺟﺎ و ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻤﻮﻧﮫ و ﺧﺪا. ﯾﯽ. ﻧﮑﺮده ﺑﻼ. ﯾﯽ. ﮐﮫ ﺳﺮ دا. ﯾ. ﻨﺎﺳﻮرھﺎ. اوﻣﺪ ……
ﺷﺎپ. ﯽﻣ. ﻧﺸﺴﺘ. ﻢﯿ. و از ﭘﺸﺖ ﺷ. ﺸﮫﯿ. اش ﺧ. ﺎﺑﻮﯿ. ﻧﺎ. ی. ﭘﺮ دود رو ﻧﮕﺎه ﻣ. ﯽ. ﮐﺮد. ﻢﯾ …. و ﺑﻌﺪ در ﺟﺎ. ﯾﯽ. ﯿ دﻗ
…… ﺮﯾ. ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ھﻢ ﺟﻠﻮ. ی. ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﻤﺎ. ﺶﯾ. در آﻣﺪﻧﺪ. : ﻓﺸﺎر ﭘﺎ. ﻦﯾﯿ. و ﺣﺎل ﺑﺪش ،ﮐﻤﮏ.[PDF]
 

42 . Untitled
ﺸﮫﯿ. ﻣﮋه ھﺎ. ﺶﯾ. اوﻟ. ﻦﯿ. ﯿ ﭼ. ﺰ. در ﺻﻮرﺗﺶ. ﺧﻮدﻧﻤﺎ. ﯾﯽ. ﯿ ﻣ. ﮑﺮد … داداش ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﻣﮕﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻼس ﻧﺪار ؟ی
…… ﺷﺎم ﻣﺎﮐﺎروﻧ. ﯽ. درﺳﺖ ﮐﺮدم .. اﻟﺒﺘﮫ اﮔﮫ. ﯿﭼ. یﺰ. ﻧﺨﻮرد. ی …!! ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ. ا”. ﯾ. ﻮل. اوﻣﺪم. ” ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﺶ
رﻓﺖ …… ﺑﮫ ﺳﻤﺘﻢ آﻣﺪﻧﺪ … از ﺟﺎ ﮐﻨﺪه ﺷﺪم و ﺑﺎ د. ﺪنﯾ. ﺑﺮز. ﻦﯾ. ﯾ. ﮏ. ﺗﺎ. ی. اﺑﺮو. ﻢﯾ. ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﻗﺪ ﮐﺸ. ﺪهﯿ ……
ﺗﺮک ﺧﻮرده ﺑﻮد … در دل زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮدم. : -. ﺗﻮام ﮐﮫ ﺧﺸﮑ ..ﯽ. ﺗﻮ ﭼﮫ ﺑﻼ. ﯾﯽ. ﺳﺮت اوﻣﺪه … ﺷﺪ. ی. ﻣﺜﻞ ﻣﺴ. ﺮﯿ.[PDF]
 

43 . Untitled
ﻣﻮﻗﻌﮫ ﺑﺎﺑﺎم اﻣﺪ داﺧﻞ ﺑﺎﺳﺮﺧﻮﺷ. ﯽ. ﮔﻔﺖ. : ﭼ-. ﯽ. ﺷﺪ، ﻋﺰ. ﺰﯾ. روﺷﻨﺖ ﮐﺮد؟ وﻗﺘ. ﯽ. ﯾ د. ﺪ. ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ھﻤ. ﺸﮫﯿ. ﻧﮫ ﻧﻤ.
ﮕﻢﯿ ….. ﭘﺴﺮم ﺑﻤﻮن ﻻاﻗﻞ ﺷﺎم ﺑﺨﻮر اﻻن، ﺳﻔﺮه رو ﭘﮭﻦ ﻣ … ﺑﺎﺑﺎ وﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اﻣﺪﻧﺪ ﺳﻤﺘﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﻐﻠﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻊ …… ﺑﻼ. ﯾﯽ. ﮐﮫ ﻣﺴﻌﻮد ﻣ. ﯿ. ﺨﻮاﺳﺖ. ﺑﮫ ﺳﺮم ﺑ. ﺎرﯿ. ه. ﺑﮫ ﺧﻮدم ﻟﺮز. ﺪمﯾ. وﺗﻘﻼ ھﺎﻣﻮ ﺑ. ﯿ. ﺸﺘﺮ. ﮐﺮدم،وﻗﺘ. ﯽ.[PDF]
 

44 . ٢ – Baham.TV
ﺑﺎﺷ ﺪ. (. اول ﭘﻄ ﺮس. :٢. )۵. و ﯾ ﺎ ﻣﻜ ﺎﻧﯽ اﺳ ﺖ ﻛ ﮫ ﺧ ﻮد ﺧ ﺪا. ﺑﻮاﺳ ﻄﮫ. روﺣ ﺶ در آن ﺳ ﻜﻮﻧﺖ ﻣ ﯽ. ﻧﻤﺎﯾ ﺪ …..
ﻣﻼﺣﻈ ﺎت. : ﻋ. ﯽﺴﯿ. ﯿﻣ ﺴ. ﺢ ﺗﻌﻤ. ﯿ. ﯽﺤﯿﺪ ﻣ ﺴ. را در ﭼ ﺎرﭼﻮب ﺣﻜ ﻢ اﻋظ ﻢ ﻣﺒﻨ. ﯽ. ﺑ ﺮ اﻋ ﻼم ﭘ. ﯿ. ﺎم اﻧﺠ. ﻞﯿ …
آوردﻧﺪ و. ” در ﻧﺎمِ. ” (. ﯽﻮﻧﺎﻧﯾدر. : ,epi to onomati. ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎ. ی. ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن اﺳﻢ. ) ﯽﺴﯿﻋ. ﯿﻣﺴ …… ﺗﻮان
در ﻗﺎﻟب. ﯾ. ﻚ درﺧﺖ ﺑﮫ ﺗﺻﻮ. ﯾ. ﺪﯿﺮ ﻛ ﺸ. ر. ﺸﮫﯾ. ایھ ﺎ. ﻦﯾ. درﺧﺖ ﻧﻤﺎ. ﯾ. ﺎﻧﮕﺮ ﻓ. ﯿ. ض ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻨ. اﮫ. آن.[PDF]
 

45 . طﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ رﻣﺎن ﺐ رﻣﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﺷ @ donyayroman
11 مارچ 2017 … ﺸﮫﯿ. ھﺎ. ی. داﺧﻠﺶ ﺧ. ﺮهﯿ. ﯿ ﻣ. ﺸﻢ. ،. درش و ﺑﺎز ﻣ. ﯽ. ﮐﻨﻢ ،. ﮫﯾ. ﯿ ﺷ. ﺸﮫ. ﺗﻮﺟﮫ ام و ﺟﻠﺐ ﻣ. ﯽ. ﮐﻨﮫ ﺑﺮش داﺷﺘﻢ و
ﻧﮕﺎه اش ﻣ. ﯽ. ﮐﻨﻢ ….. ذارم ﺑﻼ. ﯾﯽ. ﺳﺮت ﺑ. ﺎدﯿ. ، ﺧ. ﯽﻠﯿ. ھﺎ. ی. ﯾ د. ﮕﮫ. ھﻢ ﻧﻤ. ﯽ. ذارﻧﺪ …!!! ﺑﺪون. ﯾ ا. ﻨﮑﮫ.
ﻧﮕﺎه اش ﮐﻨﻢ ﻣ. ﮕﻢﯿ. : ﭘﺪرم ﻣﺴ …… رو آوردﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ زاﻧﻮ زدن. ﮐﺮدن . اﻣﭙﺮاطﻮر.[PDF]
 

46 . زرﺗﺸﺖ ﺑﺰرگ – اصالت
ھزاران ﺳﺎل ﭘس از وی آﻣدﻧد ھرﮔز اداﻋﺎھﺎی ھﻣﭼون ﭘ … ش اﺳت . در ﮐﺗﺎب دﺳﺎﺗﯾر زرﺗﺷت را ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان ﻣﮫ
آﺑﺎدﯾﺎن ﮐﮫ ھزاران ﺳﺎل ﭘﯾش از ﮐﯾوﻣرث. ﭘﯾﺷدادی اﺳت … ﮐﮫ ﺑﯽ دﯾن ھﻣﯽ ﺧوب ﻧﮫ آﯾد ﺷﮭﯽ ….. ﻗﺿﺎوت دوم
آﻧﺳت ﻛﮫ در ﻣﺟﻣوع و ﺑﺎ وﺟود. ﻧﺎﺗﻧدرﺳﺗ. ﯽ. ﯾاﺑ. ﺎت ﺣﻣﺎﺳﮫ. اش او را ﻓﺻ. ﯾ. ﺢ و ﮔﺷﺎده زﺑﺎن ﻣ …… ھم در ﺑﻼ
ﻧﯾﻔﺗﯽ.[PDF]
 

47 . Untitled
درد و ﺑﻼ. ی. ﻓﺮﺷﺘﮫ ھﻢ ﺑﺨﻮره ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﻦ، ھﺎھﺎھﺎ، رو آب. ﺑﺨﻨﺪم اﻟﮭ. ،ﯽ. ﭼﮫ. ﺳﺮﺧﻮﺷﻢ ﻣﻦ … ﺑﺎ. ﺷﻨ. ﺪنﯿ. ﺻﺪا. ی
….. ﺑﺎ اﺑﺮوھﺎ. ی. در ھﻢ ﮔﺮه ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻢ. : -. ﺑﺎزم ﺑﺮد. ﯾ. ﻨﺶ. ﯿ ﺑ. ﻤﺎرﺳﺘﺎن؟ ﯾد-. ﺮوز. ﮐﮫ از ﺷ. ﻤﯿ. ﯽ. درﻣﺎﻧ. ﯽ.
آورد …… ﺑﮫ ﺧﺎﻟﮫ ﺳﻼم ﺑﺮﺳﻮن ﺑﮕﻮ ﻧﻤ. ﺎم،ﯿ. ازش ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﺪﺳﺘﺶ را رو. ی. در. ﻣﺎﺷ. ﻦﯿ. ﮔﺬاﺷﺖ. -:. ﻧﺎراﺣﺖ ﻣ.
ﺸﮫﯿ …… ﺎوردﻧﺪ. و ﺟﺸﻦ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣ. ﺎنﯿ. ﮔﺮ. ﮫﯾ. ﺧﻨﺪ. ﺪمﯾ. -:. ﺗﻮ ﺑﮭﺘﺮ. ﻦﯾ. دوﺳﺘﻤ. ﯽ. ﻓﺮﺷﺘﮭﺼﺪا. ی. آق ﺑﺎﻧﻮ را ﺷﻨ
.[PDF]
 

48 . ﯽ ﺑﮭﺎﺋ ﺦﯿ ﮐﺸﮑﻮل ﺷ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب : ﺷﯿﺦ ﺑﮭﺎﺋﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه – alhassanain
ﺗـﺎ آﻧﮕـﺎه ﮐـﮫ ﺟﻨـﺎزه اش. ﺮونﯿﺑ. آوردﻧﺪ . ﺳﺨﻦ. ﻋﺎرﻓﺎن و ﭘﺎرﺳﺎ. ﺎنﯾ. ﻋﺎرﻓ. ﯽ. ﮔﻔﺖ. : ﺑﺎ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ آﻣ. ﺰشﯿ ……
ﻣﺮا در ﺑﻼ اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و ﻣـﻦ. ﺰﯿﻧ. ﺑﮫ ﺑﻼ. ﺸﺎنﯾ. اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮدم . از ا. ﻦﯾـ. رو. اﻣﺮوز ﺷﮑ. ﯾﯽﺒﺎﯿ. ﯽﻣ. ﮐﻨﻢ و ﺣﻘ. ﻘﺖﯿ …..
ﺸـﮫﯿ. در. ﺎمﯿﻧ. اﺳﺖ و ﺷﻤﺸـ. یﺮﯿ. را ﻧﺪ. ﺪهﯾـ. ام ﮐـﮫ در. ﺎمﯿﻧ. ﺑﺪرﺧﺸﺪ. اﮔﺮ ﻧﺰد. ﯾ. ﮏ. ﺪ،ﯾآ. ﺷﺐ ﮐﻮﺗﺎه ﻣ. ﯽ.[PDF]
 

49 . و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮٌرّﺧﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ آوردﻧﺪ ﻛﮫ ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯽ از دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻜﻤﺮان در ﻛﻮه ﻣﺴﻤّﯽ ﺑﺒﺎﻻ. ﻃﺎرم ھﺠﻮم ﺑﺮده ﭼﻨﺪ …..
ﺑﺒﺎﻻی ﻛﻮن ﺑﺮدﻧﺪ وﺑﻌﺪ ازاﯾﻦ واﻗﻌﮫ آﺳﻮده ﺷﺪﻧﺪ وﻣﯿﺮزا ﻧﻌﯿﻢ ﺑﻼ. ﺗﺎٌﻣّﻞ ﺗﻔﺼﯿﻞ …. ودر آﻧﺠﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﻛﻨﻨ ﺪ ﮔﻮﯾﻨ ﺪ ﺷ ﻤﺎر
ﺟﺮاﺣ ﺎت او ﻣﺘﺠ ﺎوز از دوﯾ ﺴﺖ ﺑ ﻮد وﭼ ﻮن ﺳ ﺨﻨﺶ. ﺑﺎﯾﻨﺠ ﺎ رﺳ ﯿﺪ …… ﺳﺎﻛﻦ زﻧﺪان واﻧﺒﺎر ﺷﮭﯽ. ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺣﯿﻦ …[PDF]
 

50 . وزارت بهداشت
28 ژانويه 2012 … ﺻﺪور ﮐﺎرت اھﺪای ﻋﻀﻮ ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﻧﻔﺮ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر …. درﺻﺪی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﮫﯿ. ﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ از ﺳﮫﻢ ﭼﻨﺪھﺰار
…. ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺧﻮن ﺷ. ﮫﺪا را از ﻣﮫﻢ ﺗﺮﯾﻦ …… ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت

 NS